four seasons bistro

Pasta dish at Four Seasons Bistro on Amelia Island